آلبوم من ◂ اسماعیل غفاری قمی
سخنرانی در کرسی آزاد اندیشی حوزه ، مکان سالن اجتماعات مدرسه فیضیه